Author Topic: KVALITETNA DIJAGNOSTIKA - TEMELJ SVAKOG SERVISA I POPRAV  (Read 1891 times)

zlogi

  • Member AK DPS Luka Zlogleđa 0+
  • Administrator
  • Ultra Member
  • *****
  • Posts: 3866
  • Suzuki Swift GTi
KVALITETNA DIJAGNOSTIKA - TEMELJ SVAKOG SERVISA I POPRAV
« on: 22. Siječanj 2008, 21:06 »
ve?ina pogre?aka prilikom popravaka i servisiranja automobilskog motora potje?e od lo?e ili povr?ne dijagnostike. Tada mnogi idu \'grlom u jagode\' te se ?esto ne otkloni kvar, a pove?avaju se tro?kovi popravka. Nestru?na dijagnostika mo?e pogor?ati stanje. Dobre su paralele s medicinom, gdje su mnogi pogre?no lije?eni i na kraju umrli zbog pogre?ne dijagnoze. Tek kad se precizno ustanovi uzrok kvara, odnosno problema, mo?e se kvalitetno popraviti automobil, uz najmanji tro?ak.

Tri su vrste dijagnostike motora:
mehani?ka  dijagnostika koja podrazumijeva provjeru stanja mehanike motora
hidrauli?na dijagnostika koja podrazumijeva provjeru stanja sustava za dobavu goriva
elektroni?ka dijagnostika: provjera stanja sustava ubrizgavanja, sustava paljenja te  svih elektri?nih i elektronskih komponenata navedenih sustava

MEHANI?KA DIJAGNOSTIKA MOTORA
Kod ove se dijagnostika rade se sljede?a mjerenja i kontrole :
-    mjerenje tlaka kompresije
-    mjerenje propu?tanja cilindara
-    mjerenje tlaka ulja
-    provjera stanja razvodnog mehanizma
-    provjera stanja bregastog vratila
-    provjera sustava hla?enja motora
-    provjera ispu?nog sustava

HIDRAULI?NA DIJAGNOSTIKA
-    mjerenje tlaka goriva
-    mjerenje koli?ine goriva
-    mjerenje razlike u koli?ini goriva po pojedinim cilindrima
-    kontrola stanja brizgalica
-    kontrola spremnika goriva
-    kontrola filtra goriva
-    kontrola regulatora tlaka goriva


Petar Mei?-Sidi?: Za kvalitetnu dijagnostiku potrebni su odgovaraju?i mjerni ure?aji: manometri, osciloskopi, ra?unala, analizatori, alati i naprave. Nu?no je stru?no poznavanje svih sustava te pristup bazama podataka pojedinih tipova automobila

ELEKTRONI?KA DIJAGNOSTIKA
-    ispitivanje sustava paljenja, niski napon, visoki napon
-    ispitivanje komponenata sustava paljenja ( pojedini senzori, dava?i impulsa, elektri?ki vodovi, konektori, svje?ice, elektronika paljenja, Hall dava?, rotofonika, ECU centrala )
-    ispitivanje razvodnika visokog napona
-    ispitivanja bobina za stati?ki razvod
-    ispitivanje senzora apsolutnog tlaka usisanog zraka
-    ispitivanje senzora polo?aja leptirastog ventila
-    ispitivanje senzora temperature usisanog zraka
-    ispitivanje senzora broja okretaja i GMT
-    mjerenje vremena ubrizgavanja
-    ispitivanje elektromagnetskog ventila dodatnog zraka za automatsku regulaciju minimuma  (lera)
-    ispitivanje senzora temperature rashladne teku?ine motora
-    ispitivanje leptirastog ventila
-    ispitivanje senzora detonacija
-    ispitivanje elektromagnetskog ventila \'overboost\'
-    ispitivanje lambda sonde

Svrha dijagnostike jest otkrivanje  gre?aka i anomalija na vozilu, njihovo otklanjanje i u kona?nici potvrdu ispravnosti vozila. U ovoj kolumni svakog sljede?eg ponedjeljka nastojat ?u vam pribli?iti proces servisiranja i popravljanja automobila kako biste pravodobno znali oti?i kod kvalitetnog mehani?ara. Ne morate znati popraviti automobil, ali tajne mehani?arskog zanata, u koje ?u vas uputiti, pomo?i ?e vam da probleme rje?avate u ranoj fazi, kad je i popravak najlak?i i najjeftiniji.

http://www.autogodine.hr
Road is closed pizza boy find another way home! :D 
Time attack grobnik 2:13

Ne vozi brže nego šta ide!
GTi = Great Tiny Import